របៀបបង្កើតផែនទីកំណប់នៅក្នុង minecraft

Gwent creator compact disc Projekt បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកហ្គេម The Witcher card របស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ 2024។ នៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូ៖ អ្នកគ្រប់គ្រង Gwent លោក Vladimir Tortsov និងអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ Pavel Burza: គម្រោងហ្គេម traçaram សម្រាប់ឆ្នាំ 2023 និងអាល្លឺម៉ង់ ពេញ​មួយ​ការ​ផ្សាយ អ្នក​ទាំង​ពីរ​បាន​រក​ឃើញ​ថា ឌីស្កូ… អានបន្ថែម